Умови користування

ВIДВIДАВШИ АБО ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ САЙТ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ, ВИ ПРИЙМА€ТЕ УМОВИ ДАННОГО ДОГОВОРУ 3 CULVER AVIAТION TECHNOLOGIES LTD. ЦЕ ПОВНИЙ ДОГОВIР МIЖ ВАМИ ТА CULVER AVIAТION TECHNOLOGIES LТО ПО ВIДНОШЕННЮ ДО ДАНОГО САЙТУ.

ВАШ ДОСТУП I ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ РЕГУЛЮеться НАСТУПНИМИ УМОВАМИ ТА BCIMA ЧИННИМИ ЗАКОНАМИ. ВIДВIДАВШИ АБО ВИКОРИСТОВУЮЧИ БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ САЙТУ, BCI В ПОВНIЙ MIPI ПРИЙМА€ТЕ ЦI УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУ€ТЕСЬ 3 YCIMA УМОВАМИ, ЩО ВИКЛАДЕНI НИЖЧЕ, ТО ВИ НЕ МА€ТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ САЙТУ. CULVER AVIAТION TECHNOLOGIES LTD МА€ ПРАВО ЗМIНЮВАТИ УМОВИ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

Використовуючи веб-сайт, Ви гарантуЕ:те, що прочитали i ознайомилися з цiЕ:ю Угодою та згоднi з нею. Якщо Ви не згоднi з умовами цiЕ:·1 Угоди, негайно покиньте сайт. Компанiя погоджуЕ:ться надавати вам право використовувати цей веб-сайту тiльки в тому випадку, якщо ви погоджуыеся з цiЕ:ю Угодою.

1. Загальнi положення

1.1. Компанiя рекомендуЕ: користувачам Сайту ознайомитися з цими Правилами, а також Полiтикою Компанi·1 по обробцi персональних даних. Користуючись Сайтом, ви пiдтверджуйте свою згоду з положеннями цих Правил, а також Полiтикою Компанi·1 по обробцi персональних даних.

1.2. Компанiя може у будь-який час змiнювати умови, викладенi в цих Правилах, i такi змiни набирають чинностi негайно пiсля ·ix оприлюднення на Сайтi.

1.3. Ви зобов'язанi ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Ви продовжуете користуватися Сайтом пiсля оприлюднення змiнених Правил, це означае Вашу згоду на дотримання Правил з усiма йога змiнами.

1.4. Якщо будь-якi умови цих Правил або змiни до них неприйнятнi для Вас, Ви можете не розпочинати користування Сайтом або припинити користування Сайтом.

2. Контент сайту

2.1. Компанiя дозволяе Вам переглядати та завантажувати матерiали цього Сайту тiльки для особистого некомерцIиного використання, за умови збереження Вами вcie"i iнформацП про авторське право та iнших вiдомостей про право власностi, що мiстяться у вихiдних матерiалах i будь-яких ·1хнiх копiях. Забороняеться змiнювати матерiали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати ·1х в будь-якому виглядi або використовувати ·,х будь-яким iншим чином для суспiльних або комерцiйних цiлей. Будь-яке використання цих матерiалiв на iнших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняеться.

2.2. Матерiали та послуги цього Сайту надаються «яке» без будь-яких гарантiй. Компанiя не гарантуе точностi та повноти матерiалiв, програм i послуг, що надаються на цьому Сайтi. Компанiя в будь-який час без повiдомлення може вносити змiни в матерiали та послуги, що надаються на цьому Сайтi. У разi старiння матерiалiв i послуг на цьому Сайтi Компанiя не зобов'язана оновлювати ·1·х. Компанiя нi за яких обставин не несе вiдповiдальностi за будь-якi збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком вiд втрати прибутку, даних або вiд переривання дiлово·, активностi, втрачену вигоду, тоща), що виникли внаслiдок використання, неможливостi використання або результатiв використання цього Сайту.

2.3. Надсилаючи повiдомлення на Сайтi, ви погоджуетеся надати достовiрну та точну iнформацiю про себе та сво·i контактнi данi. Звертаючись до Компанi'i або залишаючи коментарi на Сайтi, ви несете вiдповiдальнiсть, що дане повiдомлення не е незаконним, шкiдливим, загрозливим, наклепницьким, ображае моральнiсть, порушуе авторськi права, пропагуе ненависть i/або дискримiнацiю людей за расовою, етнiчною, статевою, релiгiйною, соцiальною ознаками, а також будь-яким iншим чином порушуе чинне законодавство Укра·iни. Ви погоджуетеся, що будь-яке Ваше повiдомлення Компанiя може видаляти без Вашо"i на те згоди, а також безоплатно використовувати на свiй розсуд. Компанiя не несе вiдповiдальностi за будь-яку iнформацiю, розмiщену користувачами Сайту. Компанiя використовуе рiзнi технологi'i для збору та зберiгання iнформацi·1, коли Ви вiдвiдуете Сайт. Це може включати в себе запис одного або декiлькох куки або анонiмних iдентифiкаторiв. Компанiя також використовуе куки та анонiмнi iдентифiкатори, коли Ви взаемодiете з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламнi послуги, наприклад, якi можуть з'явитися на iнших сайтах.

3. Рiзне

3.1. Цi Правила повиннi тлумачитися i застосовуватися вiдповiдно до законiв Укра" "ни. Будь-якi спори щодо реалiзацП цих Правил будуть вирiшуватися вiдповiдним судом, розташованим на територi" " Укра·1ни.

3.2. Ви погоджуетесь негайно повiдомляти про будь-якi порушення авторських прав щодо матерiалiв Сайту.