Політика конфіденційності

Culver Aviation управляе веб-сайтом https://culver.aero/ (Сайт). Ця сторiнка iнформуе вас про полiтику CULVER AVIATION TECHNOLOGIES LTD (далi Culver Aviation) щодо збору, використання i розкриття персональних даних при використаннi вами Сайту. Culver Aviation використовуе вашi данi для надання та полiпшення послуг Culver Aviation . Використовуючи Сайт, ви погоджуетеся на збiр i використання даних вiдповiдно до цiєї полiтики.

Визначення «Персональнi данi» означае данi про людину, яка може бути iдентифiкованi за цими даними.

«Данi про використання» означають данi, зiбранi автоматично або за допомогою використання Сайту, або послуг, що надае Culver Aviation (наприклад, тривалiсть вiдвiдування сторiнки).

«Файли cookie» означають невеликi фрагменти даних, що зберiгаються на вашому пристрої (комп'ютерi або мобiльному пристрої).

«Контролер даних» означає фiзичну або юридичну особу, яка (самостiйно, колективно або спiльно з iншими особами) визначає цiлi та способи обробки будь-яких персональних даних. Для цiлей цiєї Полiтики конфiденцiйностi Culver Aviation є Контроллером ваших Персональних даних.

«Обробники даних» означає будь-яку фiзичну або юридичну особу, яка обробляє данi вiд iменi контролера даних. Culver Aviation може використовувати послуги рiзних обробникiв даних для бiльш ефективної обробки ваших даних.

«Суб'єкт даних» - це будь-яка особа, яка користується послугами Culver Aviation або вiдвiдує Сайт i є суб'єктом Персональних даних.

Збiр i використання

Ми збираемо кiлька рiзних типiв даних для рiзних цiлей, щоб покращувати послуги Culver Aviation для вас.

Типи персональних даних

Пiд час використання сайту Culver Aviation може попросити вас надати нам певнi персональнi данi, якi можуть бути використанi для iдентифiкації вашої особистостi. Особиста iнформацiя може включати, але не обмежується:

• Ел. адреса;

• lм'я та прiзвище;

Culver Aviation може використовувати вашi Особистi данi, щоб зв'язуватися з вами шляхом вiдправлення iнформацiонних бюлетенiв, маркетингових або рекламних матерiалiв, пропозицiй вiд Culver Aviation та iншої iнформацiї, яка може бути вам цiкава. Ви можете вiдмовитися вiд отримання будь-якого або всiх цих повiдомлень вiд нас, слiдуючи iнструкцiям, що мiстяться в будь-якому електронному листi, який ми вiдправляємо, або зв'язавшись з нами. Данi про використання також можуть мiстити iнформацiю, яку ваш браузер вiдправляє щоразу, коли ви вiдвiдуєте Сайт або коли ви отримуєте доступ до послуг Culver Aviation . Цi Данi про використання можуть включати таку iнформацiю, як IР-адреса вашого комп'ютера, тип браузера, версiя браузера, сторiнки, якi ви вiдвiдуєте на сайту, час i дата вашого вiдвiдування, час, проведений на цих сторiнках, iдентифiкатори пристрою та iншi дiагностичнi данi. Коли ви отримуєте доступ до Сайту через мобiльний пристрiй, Данi про використання можуть включати таку iнформацiю, як тип використовуваного вами мобiльного пристрою, унiкальний iдентифiкатор мобiльного пристрою, IР-адреса вашого мобiльного пристрою, ваша мобiльна операцiйна система, тип мобiльного iнтернет-браузера, унiкальнi iдентифiкатори пристроїв i iншi дiагностичнi данi.

Вiдстеження даних Cookies

Culver Aviation використовує файли cookie i аналогiчнi технологiї для вiдстеження активностi на Сайтi i зберiгання певної iнформацiї. Файли cookie - це файли з невеликим обсягом даних, якi можуть мiстити анонiмний унiкальний iдентифiкатор. Cookies вiдправляються в ваш браузер з сайту i зберігаються на вашому пристрої. Також використовуються технологiї вiдстеження: маяки, теги i сценарї для збору i вiдстеження iнформацiї, а також для полiпшення i аналiзу нашого Сервiсу. Ви можете вiдмовитися вiд всiх файлiв cookie або вказати, коли вони можуть використовуватись. Однак, якщо ви не приймаєте файли cookie, ви не зможете використовувати деякi частини Веб-сайту.

Використання даних

Culver Aviation використовує рiзнi данi для рiзних цiлей, зокрема:

• Надавати послуги Culver Aviation ;

• Повiдомляти Вас про змiни в послугах Culver Aviation;

Правова основа для обробки персональних даних є Загальний регламент по захисту персональних даних (GDPR), якщо вони Ви знаходитесь з европейської економiчної зони (Е;С).

Culver Aviation може обрати вашi особистi данi, тому що:

• Ви хочете стати клiєнтом Culver Aviation ;

• Ви надали Culver Aviation згоду;

• Для задоволення вимог дiючого законодавства.

Зберiгання даних

Culver Aviation буде зберiгати вашi особистi данi лише в обсязi та протягом часу, необхiдному для цiлей, що вказанi в цiй Полiтичнi конфiденцiйностi. Culver Aviation буде зберiгати та використовувати вашi особистi данi в обсязi, необхiдному для дотримання наших юридичних обов'язкiв (наприклад, якщо вони обов'язково маємо зберiгати вашi данi у вiдповiдностi з дiючим законодавством), вирiшувати спори та забезпечують дотримання наших юридичних обов'язкiв i полiтик. Culver Aviation тaкoж зберiгає Данi щодо використання для внутрiшнього аналiзу. Данi використовуються, як правило бiльш короткий перiоду часу за винятком випадкiв, коли цi данi використовуються для посилення безпеки або полiпшення функцiональних можливостей нашого сайту, або ж ми має юридичний обов'язок зберiгати цi данi довший перiод часу.

Передача даних

Ваша iнформацiя, включаючи персональнi данi, може передаватися i зберiгатись на комп'ютерах, розташованих поза межами вашої юрисдикцiй, де закони про зберiгання даних можуть бути вiдмiннi вiд законiв вашої юрисдикцiї. Culver Aviation дотримується необхiдних крокiв, щоб забезпечити безпечне використання ваших даних у вiдповiдностi з цiєю Полiтикою конфiденцiйностi та передача ваших персональних даних не буде проводитись, якщо не будуть дотриманi належнi заходи контролю, включаючи безпеку ваших даних.

Розкриття даних

Бiзнес-операцiя

Якщо Culver Aviation бере участь у злиттi, придбаннi або продажу активiв, вашi персональнi данi можуть бути переданi. Ми повiдомимо про це до того, як вашi персональнi данi будуть переданi конфiденцiйностi.

Розкриття iнформацiї для правоохоронних органiв

При певних обставинах вiд Culver Aviation може знадобитися розкриття ваших Персональних даних, якщо це потрiбно за законом або у вiдповiдь на запити державних органiв (наприклад, суду).

Юридичнi вимоги

Culver Aviation може розкривати вашi Особистi данi, якщо такi дiї необхiднi для:

• дотримання юридичних зобов'язань;

• захисту прав Culver Aviation;

• запобiгання або розслiдування можливих порушення в зв'язку з наданням послуr Culver Aviation ;

• захисту особистої безпеки Culver Aviation ;

• захисту вiд юридичної вiдповiдальностi.

Безпека даних

Безпека ваших даних важлива для Culver Aviation , але пам'ятайте, що жаден метод передачi через lнтернет або метод електронноrо зберiгання не е на 100% безпечним. Хоча Culver Aviation праrне використовувати прийнятнi засоби для захисту ваших персональних даних, ми не можемо гарантувати·1х абсолютну безпеку.

Вашi права на захист даних вiдповiдно до Загальноrо регламенту про захист даних (GDPR)

Якщо ви є резидентом європейського економiчноrо простору (ЕЕА), у вас є певнi права на захист даних. Culver Aviation прагне вжити необхiдних заходiв, щоб дозволити вам виправляти, змiнювати, видаляти або обмежити використання ваших персональних даних. Якщо ви хочете отримати iнформацiю про персональнi данi, якi ми зберiгаємо про вас, i ви хочете, щоб вони були видаленi з наших систем, зв'яжiться з нами. За певних обставин у вас є такi права на захист даних:

• Право на доступ, оновлення або видалення iнформацiї про вас. Коли це можливо, ви можете отримати доступ, обновити або вимагати видалення ваших персональних даних. Якщо ви не можете виконати цi дiї самостiйно, звернiться в службу пiдтримки Culver Aviation .

• Право на виправлення. Ви маєте право на виправлення вашої iнформацiї, якщо ця iнформацiя є неточною або неповною.

• Право на заперечення. Ви маєте право заперечити проти обробки Ваших Персональних даних Culver Aviation .

• Право на обмеження. Ви маєте право вимагати, щоб Culver Aviation обмежив обробку вашої особистої iнформацiї.

• Право на переносимiсть даних. Ви маєте право отримати копiю даних, якi Culver Aviation має про вас, в структурованому, електронному форматi.

• Право на вiдкликання згоди. Ви також маєте право вiдкликати свою згоду на обробку персональних даних в будь-який час.

Звернiть увагу, що Culver Aviation може попросити вас пiдтвердити вашу особу, перш нiж вiдповiдати на такi запити.

Посилання на iншi сайти

Сайт може мiстити посилання на iншi сайти, якi не є Culver Aviation . Якщо ви натиснете на посилання третьої сторони, ви будете перенаправленi на сайт цieї третьої сторони. Culver Aviation рекомендує вам ознайомитися з полiтикою конфiденцiйностi кожного сайту, який ви вiдвiдуєте. Culver Aviation не контролює i не несе нiякої вiдповiдальностi за змiст, полiтику конфiденцiйностi або дiї будь-яких стороннiх сайтiв або служб.

Змiни в цiй Полiтицi конфiденцiйностi

Компанiя Culver Aviation може час вiд часу оновлювати нашу Полiтику конфiденцiйностi. Culver Aviation повiдомить вас про будь-якi змiни, розмiстивши нову полiтику конфiденцiйностi на цiй сторiнцi. Рекомендується перiодично переглядати дiючу Полiтику конфiденцiйностi на предмет будь-яких змiн. Змiни в цiй Полiтицi конфiденцiйностi вступають в силу з моменту їx публiкацiї на цiй сторiнцi.

Зв'яжiться з Culver Aviation , якщо у вас є якi-небудь питання про цю Полiтику конфiденцiйностi.